МБАЛ Пловдив

МБАЛ “Пловдив”-бивша Окръжна болница

“МБАЛ-Пловдив” АД се състои от четири функционално обособени структурни блока:

* Диагностично-консултативен блок с представени приемно-диагностични кабинети, представляващи всички профили на стационарните отделения и диагностични звена;
* Стационарен блок;
* Административно-стопански блок;
* Болнична аптека.

Болницата гарантира своевременност и достъпност на медицинската помощ в съответствие с изискванията на добрата клинична практика. Основно изискване в дейността на “МБАЛ – Пловдив” АД е високия професионализъм на служителите й.

През целия този период болницата се утвърждава като лечебно заведение, обезпечено със съвременна медицинска техника и оборудване, което осигурява приложението на съвремени техники за диагностика и лечение.

Наред с лечебната работа лекарите в болницата се занимават и с научна работа, участие в симпозиуми и конгреси с научна доклади, публикации в медицински списания и др.

От създаването на болницата до сега в нея работят специалисти със защитена научна степен: д-р Иван Цончев, д-р Стойчо Янев, д-р Кирил Симеонов, д-р Димитър Бакърджиев, доц. Нисим Калев, д-р Борис Дочев, доц. Иван Василев, д-р Тодор Тотев, д-р Николай Белев, д-р Николина Конарева, д-р Анеса Георгиева, д-р Райна Ангелова, д-р Илия Баташки.

Непрекъснато се усъвършенства квалификацията на работещите в лечебното заведение. Организирани са четири научно-практически конференции:

* 1973г. – по случай 20 години от основаването на болницата;
* 1977г. – по случай 25 години
* 1982г. – по случай 30 години
* 1987г. – по случай 35 години.

РЪКОВОДСТВО НА БОЛНИЦАТА В ПЕРИОДА 1984 – 2007 г.

* д-р Иван Станев
* д-р Глинка Комитов
* д-р Жеко Фотев
* д-р Янка Георгиева
* д-р Илия Баташки
* д-р Никола Измирлиев
* д-р Георги Кръстев
* д-р Евгений Стателов
* доц. д-р Георги Йорданов

ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

* М.с. Ценка Шекерлетова
* М.с. Маргарита Шиварова
* М.с. Елена Симеонова

В годините на своето 55 годишно развитие болницата си остава стожер на здравеопазването в област Пловдив, чийто колектив с достойнство и удовлетворение може да отговори на всички изисквания и превратности на времето и да задоволи потребностите от медицинска помощ на пациентите.

Отделения:

* Ендокринологично отделение
* Нефрологично отделение
* Кардиологично отделение
* Първо хирургично отделение
* Първо ортопедо-травматологично отделение
* Акушеро-гинекологично отделение
* Детско отделение

* Неврологично отделение
* Очно отделение
* Урологично отделение
* Отделение по образна диагностика
* Клинична лаборатория
* Патологоанатомично отделение
* Съдебна медицина
* Специализирана химическа лаборатория
* ТЕЛК
* Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина
* Ревматологично отделение
* Гастроентерологично отделение
* Пето вътрешно отделение
* Второ хирургично отделение
* Второ ортопедо-травматологично отделение
* Отделение по стерилитет и инфертилитет
* Отделение за новородени и недоносени деца
* ОАРИЛ
* УНГ отделение
* Спешно приемно отделение
* Отделение по Хемодиализа
* Микробиология
* Отделение по Функционална диагностика
* Oтделение по хемотрансфузия
* Аптека
* Административно-стопански блок

Акушеро-гинекологично отделение

Историята на отделението започва с разкриване на акушеро-гинекологичен кабинет през 1956 год.Кабинетьт е ситуиран на ул.”Райко Даскалов”№ 73 и за завежзащ кабинета е назначен д-р Павел Данданов.Колектив 1987г.

През 1962 год.са разкрити към хирургичното отделение на бившата Окръжна болница,4 легла като сектор гинекологичен.

През 1964 год. е разкрито гинекологично отделение с 25 легла,4 лекари, 12 акушерки и завеждащ отделението е д-р Павел Данданов.В този си вид работи до месец септември 1984 год.,когато е пребазирано в новата Окръжна болница като гинекологично отделение с 40 легла на IV етаж.

На 1.02.1985 год се разкрива цялостно Акушеро-гинекологично отделение към Окръжна болница със 150 легла и III сектора:родилен,патологична бременност и гинекологичен.

Колектив АГООт 01.01.1986 год.,след пенсионирането на д-р Данданов,завеждащ АГО е назначен д-р Жорж Пелев.Така разгърнатото отделение е най-голямото на територията на южна България,със 17 лекари,52 акушерки и 38 санитари.

Апогея в дейността на отделението е през 1988 год.,когато се родиха 3200 деца.

Днес отделението работи с 49 легла и осъществява високо специализирана акушеро-гинекологична помощ с основни насоки; родоразрешаване на рискови бременности и оперативна гинекология.

Детско отделение

Колектив Детско отд. 1987 г.На 01. 07. 1952 година започва своята диагностично – лечебна дейност новооснованата тогава Околийска болница. През 1953година, в рамките на същата болница се разкрива и детски кабинет със стационар от 20 легла. Следва период, в който структурата на отделението, организацията на работа, легловият фонд и човешкият потенциал са се променяли зависимост от демографските показатели, структурата и организацията на здравеопазването в страната, както и от развитието във времето на медицината и в частност на Педиатрията. Завеждащите отделение от разкриването последователно: д-р Алексиев, д-р Димитров, д-р Демирев, д-р Николов са формирали високоспециализирани екипи от лекари и медицински сестри.

д-р Анеса Георгиева – нач. Детско отд.Днес под ръководството на д-р А.Георгиева, д.м. в отделението работят 8 лекари, 13 сестри и 7 санитари. Лекарският екип е изграден от висококвалифицирани специалисти по детски болести и профилирани във всички тесни области на педиатрията.

Отделението разполага със стационар от 45 легла, разпределени в два сектора:
кърмачески- за деца от 0 до 3 год. възраст;
вътрешен – за деца от 3 до 18 год.възраст
и диагностично-консултативен кабинет.

Осигурява се 24-часов прием на пациенти по 32 клинични пътеки. Диагностично-терапевтичният процес е съобразен с морфологичните и функционални особености на детството и юношеската възраст и свързаната с тях специфика на заболяванията и лечението. Болницата осигурява възможност за извършване на богата гама от изследвания :
Колектив детско отд.лабораторни;
микробиологични;
образна диагностика – конвенционална рентгенова диагностика, скенер, ядрено-магнитен резонанс;
ехографски на всички органи включително и с най-новото поколение ехографска апаратура, включваща 4Д;
електроенцефалографски;
електромиографски;
ендоскопски;
функционална диагностика.

Внимателно отношение, загриженост, бързо, качествено и максимално щадящо детската психика обслужване са основните приоритети на работата в отделението. Осигурени са добри условия за престой на децата и майките-придружителки, съобразени с възрастовите особености, както и с вида на заболяването. Децата до осми клас се обучават от учители в болничното училище, което не позволява прекъсване на учебния процес по време на хоспитализацията.

Отделение за новородени и недоносени деца

д-р Атанас Петров- нач. отд.новородени и недоносени деца Отделението за новородени и недоносени деца е в структурата на МБАЛ” Пловдив „ АД от 1985г. Първоначално са организирани две отделения – Отделение за недоносени деца със завеждащ д-р Колишев и Неонатологично отделение със завеждащ д-р Ат. Петров.

Тогава възниква идеята и беше създадена организация в Окръжна болница да се изгради перинатален център за Пловдивска област , кадето да се концентрират преждевременните и патологичните раждания с възможност да се направи всичко за спасяването на живота на родилката и рисковото новородено. Беше формиран и екип за транспорт на рисковите новороде­ни деца.

До 1990г. се постигна 92 % обхващане на рисковите бременности и раждания , които ста­ваха в ОРБ. Тази съвременна организация на неонатологична помощ просъществува до 1996г. В момента обхващането на рисковите бременности и новородени от перинаталните центрове в Пловдив е под 60% , което означава , че над 40% от ражданията с висок риск за майката и детето стават извън мястото , където своевременно може да се помогне. През 2007г. ръководството на МБАЛ”Плодвив” АД направи възможно възстановяването на екипа за транспорт чрез осигурява­не и оборудване на специална линейка .

През м. април 1989г. двете отделения се обединяват в отделение за новородени и недо­носени деца.Колектив отд.новородени и недоносени деца

В момента в отделението са разкрити 50 легла от които 24 физиологични / за здрави но­вородени / , 6 интензивни / за новородени в критично състояние / и 20 за специлни грижи за де­ца родени с ниско тегло / недоносени /.

През този период в отделението са лекувани 43 783 деца , от тях с тегло под 2500гр. -7 017. Недоносени с тегло под 1500гр. – 1 751 .В интензивния сектор са лекувани – 3 490 деца.

Леталитетът в отделението за 20 годишен период намалява три пъти – 3,5 % през 1986г. на 1,2% през2006г.

В отделението работи екип от 10 лекари и 32 мед.сестри . Това съотношение между лекари и сестри 1 : 3 отговаря на сега действащия стандарт по неонатология.