УМБАЛ Пловдив

УМБАЛ “Свети Георги” – гр. Пловдив

История на лечебното заведение:

Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” има над вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон” – първото крупно болнично заведение в южно-българския регион. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега.
От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към новоразкрития медицински факултет при Пловдивския университет. Тези традиции са създавани дълги години от плеада дейци на българската медицинска наука и образование с висок професионализъм, като лечители, учени и педагози, оставили своя дълбока диря. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстрояване на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със завършването на блока на хирургическите клиники, аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа и др. върху нов терен на бул. “Пещерско шосе” през 1980 г.
Благодарение на значителните валутни постъпления от обучение на чуждестранни студенти тук е доставена медицинска апаратура и техника от най-реномирани западни фирми, която се използва в диагностично-лечебния и образователния процес.

Настояще

Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” е правоприемник на бившата болнична структура към ВМИ – Пловдив. През август 2000 г. със заповед на министъра на здравеопазването е преобразувана като търговско дружество – Еднолично акционерно дружество. Притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност от януари 2001 г.

Разположена е на две бази – База 1 /терапевтични клиники/– на бул. В. Априлов 15а и База 2 /хирургичен блок/ – на бул. Пещерско шосе 66, между които съществува 24-часова транспортна връзка за придвижване на болни и лекари-консултанти. Разполага с 1258 легла, чиято използваемост достига 80-90%. Всички болнични стаи са оборудвани с телевизор, а в хирургичния блок разполагат със собствен санитарен възел.

Във връзка с изпълнение на националните задачи по спешна медицинска помощ болницата се е утвърдила като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от града и областите от Южна България. УМБАЛ “Свети Георги” е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

Разположение на клиниките
БАЗА 1 – бул. В. Априлов 15

Ревматология
Ендокринология
Кардиология
Хематология
Акушерство и гинекология
Детски и генетични заболявания
Професионални заболявания и токсикология
Нефрология и хемодиализа
Лъчева терапия и радиоизотопна диагностика
Кожни и венерологични заболявания
Неврология
Спешно приемно вътрешно отделение
Централна клинична лаборатория
Микробиология и имунология
Патоанатомия

БАЗА 2 –бул. Пещерско шосе 66

Спешно приемно хирургично отделение
Ранна рехабилитация и физикална медицина ет. 1
КАРИТ ет. 2
Кардиохирургия ет. 2
УНГ ет. 3
Изгаряния и пластична хирургия ет. 4
Лицево-челюстна хирургия ет. 4
Ортопедия и травматология ет. 5
Очни болести ет. 6
І-ва хирургия ет. 7
ІІ-ра хирургия ет. 11
ІІІ-та хирургия ет.9 и 10
Съдова хирургия ет. 8
Инвазивна кардиология ет. 8
Детска хирургия ет. 10
Урология ет. 9
Неврохирургия ет. 12
Пулмология ет. 12

УМБАЛ “Свети Георги” има възможност за предоставяне на следните услуги на външни лица и организации:

Абонаментно обслужване:

Абонаментно обслужване на персонала на фирми относно консултации, изследвания, болнично лечение, профилактични прегледи

Оценка на риска на работната среда:
оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и мтериали
оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка
организиране извършването на специализирани измервания
разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда

Стопански услуги:

пране
стерилизация
приготвяне на храна
изгаряне на биологични отпадъци
За контакти:
Пловдив 4002
Бул. Пещерско шосе 66
Тел. 032/602-974
Факс 032/644-058
Тел. Централа База 1 – 032/60-21
Тел. Централа База 2 – 032/4-41-70