УМБАЛ София

УМБАЛ “Света Анна” – София АД

Многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” -София АД е основана на 01.05.1879 г, като първоразредна областна болница. Тя е една от първите седем болници открити в България след освобождението от турско робство. Болницата е наследник на Обединена районна болница “Д-р Рачо Ангелов” и Института за лечение на чуждестранни граждани, които се обединяват през 2000 г. под името Университетска болница за активно лечение “Света Анна” -София АД.

Болницата е разположена в източния район на столицата на България – град София. Разполага с 467 болнични легла, разположени в стаи с 1, 2 и 4 легла. В нея работят 920 души персонал. От тях 222 са лекари, 19 души са с висше немедицинско образования – инженери, икономисти, биохимици и др., бакалаври по медицина и среден медицински персонал 409 броя, санитари и друг персонал 270 души. Сред висшия медицински персонал са 20 професори и доценти, над 35 с други научни звания и над 28 са с научни степени доктор по медицина и доктор на медицинските науки.

Специализираните клиники, отделения, приемно-консултативни кабинети и лаборатории, които разполагат с най-съвременно оборудване (компютърен томограф – скенер, ангиограф и др.) предлагат пълен спектър от медицински услуги в следните области:

* Интензивно лечение
* Кардиология и функционална диагностика на сърдечно -съдовата система
* Гастроентерология
* Пулмология, ендокринология и хематология
* Интервенционална Кардиология
* Инфекциозни, паразитни и тропически болести
* Алергология
* Физиотерапия и рехабилитация
* Неврология
* Обща хирургия
* Коремна хирургия
* Ендоскопска хирургия
* Гръдна и съдова хирургия
* Неврохирургия
* Ортопедична и травматологична хирургия
* Урология и ендоурология
* Ушно-носно-гърлени болести
* Очни болести
* Лицево -челюстна хирургия
* Гинекология
* Акушерство

* Неонатология
* Патологична бременност
* Детски болести
* Анестезиология, реанимация и интензивно лечение
* Трансфузионна хематология
* Хемодиализа
* Патологоанатомична лаборатория
* Специализирана химическа лаборатория за изследване на
алкохол и упойващи вещества
* Извършват се ехографски и ендоскопски изследвания

УМБАЛ “Света Анна” – София АД разполага със собствен център за набиране на кръв.

В УМБАЛ са въведени авангардни операционни техники; микроинвазивна коремна хирургия, радикални и пластични операции на злокачествени тумори на пикочния мехур и простатата и ставно протезиране и др.

Извършва се широк обем амбулаторно – консултативна, извънболнична и болнична помощ. Годишно в болницата се извършват 50 000 амбулаторни прегледа и се лекуват стационарно над 20 000 пациенти. Предлагат се индивидуални менюта, съобразени с начина на хранене и изискванията на диетичния режим.

На територията на болницата е разположен и областния център по спешна медицина, което осигурява възможност за оказване на своевременна, неотложна и спешна медицинска помощ на обслужвания контингент от град София, Софийска област и страната.

Обслужваното население от болницата е около 600 000 души, което се осигурява планово и по спешност, а като университетска болница консултира и приема за диагностика и лечение пациенти от пялата страна.
С право на лечение в болницата се ползват всички български и чужди граждани. Тя предоставя свободен достъп на всички граждани от столицата, Софийска област и страната за ползване на медицинските услуги и диагностичната апаратура на болница “Света Анна“. Съгласно сключения договор с Националната здравноосигурителна каса по 103 клинични пътеки в болницата имат право на болнично лечение всички желаещи – здравноосигурени български граждани, както и по договор с доброволни здравноосигурителни фондове.

Срещу достъпно заплащане, по-евтино от страните в Европа, по установени цени от Министерство на здравеопазването, в болницата се лекуват граждани от други страни. От 19 години в Института за лечение на чужди граждани, който от 2000 година е в състава на болница “Смета Анна” се лекуваха и продължават да се лекуват представители на арабските страни, страните от средиземноморския район, Гърция и други.
Предлаганото лечение и диагностиката в нашата болница е със същото качество, както в Европа и Северна Америка.

УМБАЛ “Света Анна” – София АД оказва методична помощ на лечебните заведения от Софийска област.
Медицинската помощ се оказва от професори, доценти, асистенти и лекари, както и медицински сестри, които са избрани от цялата страна по различните медицински специалности.

Осигурен е безплатен превод от арабски, английски и гръцки езици, а при необходимост и от други езици.

Разполагаме с най-съвременно диетично хранене по избор от пациента.
Осигурени са отлични условия за рехабилитация и продължаване на лечението с физиотерапевтични и рехабилитационни услуги с минерални води и калолечение в болницата и в санаториални условия -гр. Хисаря, гр. Банкя, гр. Вършец, гр. Велинград и други при необходимост и със създаване на двигателни навици при определени заболявания.

Многопрофилната болнична структура, модерното болнично оборудване и тясната специализация на клиничните звена отговарят на университетските болници от Европейския съюз и позволяват провеждане на пълноценно обучение на студенти, стажант – лекари от Медицинския университет и Медицинския колеж към университета.

Болница “Света Анна” е база за специализация и усъвършенстване на лекари и медицински сестри от цялата страна по основни и тесни медицински специалности.

УМБАЛ “Света Анна” – София АД осъществява обмен на специалисти и обучение с Министерство на здравеопазването на Испания и Италия – област Ломбарди, на базата на сключени договори за двустранно сътрудничество.

Специалистите от болницата активно участват в международни конгреси, симпозиуми, както и в дългосрочни курсове и специализации в чужбина за повишаване на квалификацията и обмяна на опит.

На територията на болницата е разположена Катедрата по “Обща медицина”, която обучава студенти и специализиращи лекари по общомедицински въпроси и подготовката им за общопрактикуващи лекари.

На територията на болницата са разкрити Диагностично -консултативен център “Света Анна” ЕООД, както и областния център по спешна медицина.