Делът на необслужваните кредити в европейските банки намалява

Нетният размер на необслужваните фирмени заеми е 2,22 млрд. лв. (това е крайното салдо на всички лоши бизнес заеми, намалени с провизираните за тях суми). Само до преди една година тази стойност е била с около 1 млрд. повече. Просрочията по потребителските заеми са нетно 869 млн. лв. Непогасяваните ипотечни заеми са нетно  529 млн. лв. (необслужвани и редуцирани с размера на провизиите).

Този феномен е изключително обезпокоителен, макар че се наблюдават тенденция към излизане от тези цифри.

На практика понижаването на тези данни, свързани с необслужваните заеми, е едно от условията за включването на страната ни във валутно-курсовия механизъм ERM II. Въпреки, че все още експертите нямат ясна стратегия, с която България да се справи с този проблем, банките ни ще бъдат оцени въз основа качеството на техните активи.

В допълнение, напълно нормално е в Европейската централна банка да се обмисля дали нашата банкова система е адаптирана за банковия съюз точно чрез отношението на брутните непогасявани редовно заеми спрямо общия дял на предоставените кредити, без да се взимат под внимание понижението на сумите с размера на подготвените за тях провизии.

Въвеждане на общовалидни принципи

Към настоящият момент се коментира въвеждането на допълнителен принцип за всички държави, които членуват в банковия съюз, на базата на който ще има „препоръчителна“ граница от 3% за непогасяваните заеми спрямо целия кредитен портфейл. Това може да се окаже много важна пречка на фона на ситуацията в страната.

Въпреки, че се наблюдава тенденция скоро този проблем да се реши, ние все пак сме много над тази граница, тъй като делът в България е 9,1%, без да се редуцират провизиите и 4,4% след редукция, която Европейската централна банка едва ли ще признае.