блокчейн технология

Какво реално представлява Блокчейн?

Блокчейн, което в превод от английски означава Блокверига, е виртуална обществено достъпна отчетна книга, която показва всички извършващи се сделки (трансакции) с Биткойн. Технологията постоянно нараства, тъй като “изпълнените” блокове се прибавят към нея с нов обхват от данни. Блоковете се прибавят към технологията по линеен начин. Всички компютърни устройства, които са включени към тази технология, се ползват от потребители, които имат за цел потвърждаването и предаването на сделките. Всяко такова устройства, свързано към тази мрежа,  съответно се сдобива с копие от книгата, който се сваля директно при свързването към нея.

Блокчейнът поддържа цялостния архив по адресите и сметките им от първия блок (генезис блок) до последния приключен блок.

Обикновено мнозинството от потребителите се доверяват на посредник, примерно банка, за да извършват своите сделки. Но при Блокчейн, това не е необходимо, тъй като тази технология дава възможност на клиенти и търговци да извършват своите трансакции директно, игнорирайки необходимостта от посредник.

Блокверигата борави с криптираща методика за съхранението на тази база от данни. Криптографията защитава борсите и предоставя децентрализирана база от информация, която представлява нещо като електронна книга за всички изпълнявани функции, която е винаги достъпна за потребителите.

Блокверигата по принцип е мрежа от компютри, в която всяка трансакция бива одобрена, верифицирана и отчетена.

Как всъщност функционера Блокчейн?

Тъй като веригата пази база данни за всички сделки, извършени с виртуалната валута, тя е гаранция, че един и същи Биткойн може да бъде похарчен само и единствено еднократно при една единствена трансакция в определен момент.

Защо  тази технология се счита за революционна?

Блокверигата може да изпълнява функцията си за широк спектър от трансакции, които имат дадена стойност като пари, дълготрайни активи и др. Практически употребата му е почти безгранична – от набиране на средства от потребителите под формата на такси до осигуряването на достъп мигранти да извършват паричен превод до своите близки в страни, в които банковата сфера не е добре развита.

Технологията може да бъде полезна и в ограничваване броя на финансовите престъпления, тъй като всяка трансакция ще се записва завинаги в достъпна за всички потребители дигитална книга, за да може всички да я наблюдават.

За кого е предназначена?

Теоретично, ако технологията се популяризира до масовия потребител, всеки който използва Интернет ще може да осъществява сделки чрез нея.

На база данните от проучване направено от Световния икономически форум през месец август на 2017 г., на тази иновативна технология се пада приблизително 0,035% от Световния вътрешен продукт (170 млд. Долара). По анализи на специалисти от форума, тези цифри ще се увеличат през следващите години, тъй като банките, застрахователните и технологичните организации считат Блокчейн за средство за реално развитие на икономиката и понижаване на разходите.

Гигантски компании, които се съревновават в използването и усъвършенстването на Блокверигата са IBM, UBS, Microsoft и PwC. Канадската Банка също се опитва да извлече полза от Блокчейн. По данни на финансовия специалист Aite, банките са инвестирали около 175 млн. долара през 2016 г. в Блокчейн разработки. Рисковите капиталисти от Силициевата долина също проявяват интерес към нея.